WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM PERTAY.PL – REGULAMIN

pertay

Sklep internetowy działający w domenie www.pertay.pl jest platformą prowadzoną przez
The First Kamila Komorowska z siedzibą we (50-449) Wrocławiu przy ul. Krasińskiego 17, wpisaną do rejestru CEIDG, NIP 8992305390, REGON 360459774.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem weekendów i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient –podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem mogą być świadczone usługi elektroniczne, bądź może być zawarta umowa sprzedaży.
 3. Konsument –osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca –osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, nabywająca w myśl przepisów szczególnych zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej wiążącej się w sposób bezpośredni z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sprzedawca –The First Kamila Komorowska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 17/6, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego.
 6. Dostawa –czynność faktyczna, polegająca na dostarczeniu Klientowi towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem wybranego Dostawcy.
 7. Dostawca –firma za pośrednictwem, której Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów.
 8. Regulamin –niniejszy regulamin.
 9. Towar –produkt, który Sprzedawca prezentuje w Sklepie, mogący stanowić przedmiot Umowy sprzedaży.
 10. Konto –panel przydzielony danemu Klientowi po uprzedniej rejestracji.
 11. Rejestracja –czynność faktyczna, niezbędna do utworzenia indywidualnego Konta Klienta.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość między Sprzedawcą a Klientem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego działającego w domenie pertay.pl (zwanym dalej Sklep), składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • Google Chrome z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Stosowanie mechanizmu plików cookies ma na celu zagwarantowanie poprawnego działania strony Sklepu na urządzeniu klienta, a  jego wyłączenie może powodować utrudnienia bądź niemożność korzystania ze strony Sklepu. Mechanizm ten w żaden sposób nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian w urządzeniu końcowym Klienta, czy w jego oprogramowaniu.

 1. Umowa sprzedaży ze Sklepem może być zawarta w języku polskim oraz angielskim.
 2. Składając zamówienie w Sklepie Klient automatycznie dokonuje akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sieci Internet bez rejestracji w Sklepie.
 4. Klient ma możliwość nieodpłatnej rejestracji w Sklepie i skorzystania z usługi prowadzenie Konta. W tym celu musi wypełnić formularz rejestracyjny i zapoznać się z Regulaminem. Klient ustala indywidualne hasło do swojego Konta, ma też możliwość usunięcia Konta w każdym momencie poprzez kontakt ze Sprzedawcą i żądanie usunięcia Konta bądź samodzielnie wykorzystując przycisk „Usuń konto”. Posiadanie Konta wiąże się z możliwością otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych przesyłanych na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Sprzedawca ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia przez Sklep świadczenia. Zbierane informacje są to wyłącznie dane podane przez Klienta.
 6. Sprzedawca porozumiewa się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem w sposób wymieniony powyżej,  listownie na podany przez Klienta adres do doręczeń.
 7. Klient korzystając ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania prawa, dobrych obyczajów i nienaruszania dóbr osobistych osób trzecich. Zakazane jest korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, dostarczanie i przekazywanie treści o charakterze bezprawnym, rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu, w tym logotypów, zdjęć i opisów produktów oraz formularzy bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie bądź w formie wiadomości e-mailowej.

§ 3

Sposób składania zamówienia

 1. Zamówienia można składać:

a) za pośrednictwem strony internetowej www.pertay.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Klient składa zamówienie poprzez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” pod danym produktem prezentowanym na stronie Sklepu a następnie wskazanie w „Koszyku” sposobu dostawy i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia przez Sklep

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej Sklepu pertay.biuro@gmail.com wiadomości tekstowej ze wskazaniem produktu spośród produktów wyszczególnionych na stronie internetowej www.pertay.pl, którym Klient jest zainteresowany oraz wskazanie ilości produktów, sposobu dostawy i wybranej formy płatności, spośród możliwych wariantów podanych na stronie Sklepu.

 1. Procedura składania zamówienia, wskazana w pkt 1 lit. a obejmuje polecenia „Dodaj do koszyka”, „Zobacz Koszyk”, „Przejdź do kasy”. Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „Kupuję i płacę”.
 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

4. W przypadku składania zamówienia w sposób wskazany w pkt 1 lit. a w „Koszyku” Klient wskazuje:

 • zamawiane produkty oraz ich ilość;
 • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury (jeśli klient życzy sobie jej wystawienia); metodę dostawy,
 • sposób płatności.
 1. Informacje o produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 1. Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu zamówienia.

7. Przedmiot zamówienia jest przesłany do Klienta na adres wskazany przez Klienta w formularzu dostawy w zamówieniu.

 1. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

9. Warunkiem terminowego dostarczenia przedmiotu zamówienia jest podanie przez Klienta prawidłowych danych adresowych.

§ 4

Ceny produktów

 1Ceny na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy produkcie:

 • są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
 • nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.
 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w „Koszyku” w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie internetowej Sklepu.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w „Koszyku” po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 3. Na całkowitą wartość zamówienia składa się:
 • cena produktu podana w „Koszyku” w chwili składania zamówienia;
 • koszty dostawy produktu po wyborze przez Klienta formy wysyłki przedmiotu.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 5

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia 

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
 • Przelewem bankowym bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy, przy czym realizacja zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy – Klient otrzyma nr konta bankowego do przelewu po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną na adres pertay.biuro@gmail.com
 • Przelewem bankowym z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności: platformy transakcyjnej Tpay.com bądź PRZELEWY24.pl – realizacja zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po otrzymaniu przez Sprzedawcę automatycznego potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta za pośrednictwem wybranego systemu płatności,
 • przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem paczkomatów lub firmy kurierskiej w opcji za pobraniem, przy czym realizacja zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 1. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

§ 6

Czas realizacja zamówienia i warunki dostawy

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba, że strony wcześniej ustalą inaczej, jeszcze przed złożeniem przez Klienta zamówienia tzn. uzgodnią warunki i koszty dostawy za granicę.
 3. Zamówione przez Klienta produkty wysyłane są w ciągu 24h (z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czas ten może się wydłużyć maksymalnie do 2 dni roboczych) od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep i spełnieniu warunków płatności (o ile klient nie wybrał opcji „za pobraniem”) – chyba, że strony zgodnie ustalą inaczej. Sklep w weekendy i święta dokonuje wysyłki jedynie przy wyborze metody dostawy „przesyłka paczkomatowa”.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące metod i warunków wysyłki zamieszczone są na stronie Sklepu.
 5. W dniu nadania przesyłki do Klienta na wskazany przez niego adres mailowy wysyłana jest wiadomość informująca o tym fakcie.
 6. W sytuacji kiedy Dostawca nie będzie miał możliwości dostarczenia przesyłki z powodu nieobecności Klienta pod wskazanym adresem – podanym przy składaniu zamówienia, pracownik Dostawcy pozostawi awizo, bądź w przypadku przesyłek kurierskich podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwego terminu dostawy. Jeśli mimo to, dostarczenie przesyłki będzie nieskuteczne i zamówiony towar zostanie zwrotnie odesłany do Sklepu, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, by ponownie ustalić termin i koszt dostawy. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie Klient zostanie obciążony kosztami jej zwrotu do Sprzedawcy – koszt zwrotu przeważnie jest równy kosztom nadania.
 7. Klient ma obowiązek sprawdzić czy dostarczona przesyłka nie posiada uszkodzeń w terminie i w sposób, który obowiązuje dla danego rodzaju przesyłek. Jeśli stwierdzi nieprawidłowości może zażądać od pracownika dostawcy spisania protokołu uszkodzenia.
 8. W przypadku, gdy realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa Klient może zdecydować się na:
 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia) albo
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie) albo podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka przesyłek).

9. W razie niemożności spełnienia świadczenia tj. w przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu bądź telefonicznie na podany w zamówieniu numer telefonu w ciągu 24 godzin, licząc od daty przyjęcia zamówienia. W razie niemożności spełnienia świadczenia zobowiązanie wygasa. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 11 niniejszego regulaminu.

§ 7

Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, aż do momentu nadania przez Sklep przesyłki z produktami wybranymi przez Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep, na zasadach określonych szczegółowo o w § 10.
 2. Zmian można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej pod adresem pertay.biuro@gmail.com, wykorzystując formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerami telefonu +48 796 009 524 lub +48 535 485 466, których dostępność jest podana na stronie Sklepu.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w procesie składania zamówienia.

§ 8

Rezygnacja z zamówienia, zwrot Towaru (odstąpienie od umowy) lub wymiana

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem pertay.biuro@gmail.com,
 • z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Sklepu
 • kontaktując się telefonicznie ze Sklepem pod numerem telefonu +48 796 009 524 lub +48 535 485 466 (godziny dostępności jak w §7 pkt 2).
 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów, co ważne obie te czynności nie muszą nastąpić jednocześnie.
 2. Moment rozpoczęcia biegu terminu rozpoczyna się od dnia następnego po dostarczeniu Towaru i zależny jest od rodzaju transakcji:
 • dla umowy sprzedaży pojedynczej rzeczy lub wielu, dostarczonych jednocześnie termin biegnie od daty otrzymania Towaru przez Konsumenta bądź osobę przez niego wskazaną,
 • dla umowy sprzedaży obejmującej wiele Towarów, które dostarczone zostały osobno, partiami bądź w częściach, początek terminu liczy się od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części.

Jeżeli ostatni dzień na odstąpienie od umowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą wówczas termin ten wygasa z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego.

4.Konsument powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym i ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny, niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

5. Klient nie musi podawać przyczyny zwrotu Towaru.

6. Konsument ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, jednak by ułatwić stronom obliczenia terminów wzajemnych świadczeń i wskazanie faktu złożenia oświadczenia Sprzedawca zaleca, by oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożyć:

 • Pisemnie z wykorzystaniem formularza wymiany/zwrotu Towaru zamieszczonego na Stronie Sklepu, bądź sformułowanego samodzielnie wysyłając go na adres Sprzedawcy,
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając w terminie wskazanym w pkt 2 niniejszego paragrafu wiadomość na adres pertay.biuro@gmail.com zawierającą oświadczenie o odstąpieniu/zwrocie Towaru,  bądź wypełniony formularz oświadczenia odstąpienia od umowy zamieszczony na stronie Sklepu, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić Klientowi otrzymanie takiego zgłoszenia.

7. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową powinien zwrócić produkt w takim stanie ilościowym i jakościowym w jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem pkt 2. W szczególności do produktu powinny być dołączone akcesoria, części, instrukcje obsługi, instrukcje montażu oraz inne dokumenty. Zaleca się aby produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka w transporcie. Jeżeli zostało zachowane oryginalne opakowanie zaleca się zapakowanie produktu w oryginalne opakowanie.

8. Zwrot zakupionych produktów do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zalecane jest, by w przypadku zwrotu zakupionych produktów dołączyć do przesyłki fakturę Vat lub paragon. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9. Konsument odsyła Towar na swój koszt, tzn. ponosi bezpośrednie koszty zwrotu. Sprzedający ma obowiązek zwrócić mu jedynie cenę produktu oraz koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostawy Towaru. Jeśli Klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu oferowanym przez Sklep. Zasady zwrotu kosztu transportu nie mają zastosowania jeśli miał miejsce odbiór osobisty (0zł), gdyż nie jest to sposób dostarczenia Towaru.

10. Zwroty należy kierować na adres: The First Kamila Komorowska ul. Krasińskiego 17/6, 50-449 Wrocław, który widnieje na paragonie bądź fakturze VAT.

11. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do momentu otrzymania zakupionych produktów.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • o świadczenie usług, jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • gdzie przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu, albo posiadająca krótki termin przydatności do użytku,
 • gdzie przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu i zostało ono otwarte po dostarczeniu w efekcie czego Towaru nie można zwrócić ze względów higienicznych lub ze względu na ochronę zdrowia,
 • gdzie przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

13. Klient w ciągu 14 dni od otrzymania zakupionego w Sklepie Towaru może dokonać jego wymiany na inny rozmiar bądź inny kolor/wzór w ramach tego samego modelu, przy czym wymiana będzie możliwa tylko w przypadku kiedy Towar nie był używany, posiada oryginalne metki i opakowanie. W sytuacji, gdy Sprzedawca stwierdzi, że Towar był używany bądź posiada wady, których nie było przed wysyłką, wymiana nie będzie uwzględniona a Towar zostanie odesłany na koszt Klienta. Klient odsyłając Towar do wymiany powinien dołączyć wypełniony formularz wymiany/zwrotu Towaru dostępny na stronie Sklepu, lub zawrzeć wszystkie niezbędne informacje w wiadomości mailowej przesłanej na adres pertay.biuro@gmail.com.

Przed wysyłką Towaru Klient powinien skonsultować się w tej sprawie ze Sprzedawcą celem ustalenia warunków wymiany oraz rezerwacji odpowiedniego dla siebie produktu.

14. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dotyczących zwrotu lub wymiany Towaru odesłanych za pobraniem.

15. W przypadkach kiedy otrzymany przez Klienta Towar jest niezgodny z zamówieniem Klientowi przysługuje prawo reklamacji.

§ 9

Warunki reklamacji Towaru (rękojmia)

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta, który jest osobą fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z tytułu rękojmi w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, który jest osobą fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za wady fizyczne oraz wady prawne (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową sprzedaży, wada prawna natomiast ma miejsce gdy sprzedany Klientowi Towar stanowi własność osoby trzeciej lub jest ograniczony prawem osoby trzeciej.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, o których klient wiedział w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient może domagać się zwrotu pieniędzy, obniżenia ceny, wymiany lub naprawy rzeczy, przy czym Sprzedawca przy każdym roszczeniu ma prawo jednorazowo dokonać naprawy lub wymiany Towaru, pod warunkiem, że jest w stanie dokonać tego niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta oraz za jego zgodą. Jeśli jednak wada ujawni się ponownie Klient ma prawo żądać bezwarunkowo zwrotu kosztów.
 7. Reklamacje Towarów należy składać na adres poczty elektronicznej pertay.biuro@gmail.com, za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź na piśmie wysyłając wypełniony formularz reklamacyjny na adres Sprzedawcy.  Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego na stronie Sklepu bądź sporządzić go samodzielnie. Ważne jest, aby Klient w opisie reklamacji zawarł:
 • Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady,
 • Żądanie sposobu doprowadzenie produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
 • Swoje dane kontaktowe.
 1. Konieczne jest odesłanie/dostarczenie wadliwego Towaru, do którego Klient o ile to możliwe powinien dołączyć kopię paragonu/faktury lub w przypadku zagubienia dowodu zakupu oświadczenie o jego zagubieniu.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego towaru w całości (kompletnego). W przypadku stwierdzenia braków Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, by wezwać go do niezwłocznego uzupełnienia reklamacji, w terminie nie przekraczającym 7 dni.
 3. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca.
 4. Sprzedawca nie odbiera przesyłek odesłanych do niego za pobraniem.
 5. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 14 dni. Sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji udzieli Klientowi odpowiedzi.
 6. Reklamacji nie podlegają żadne uszkodzenia mechaniczne związane z użytkowaniem towaru.

§ 10

Reklamacja nieodpłatnych usług

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy na adres pertay.biuro@gmail.com
 2. Reklamacje nieodpłatnych usług będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 14 dni. Sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji udzieli Klientowi odpowiedzi.

§ 11

Warunki gwarancji 

 1. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, importera bądź Sprzedawcę. W przypadku produktu, na który udzielana jest gwarancja, Klient może reklamować produkt:
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – informacja o istnieniu, treści gwarancji i okresu przez jaki dany towar jest nią objęty jest zamieszczona przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu. Klient zgłasza reklamacje bezpośrednio do Sklepu,
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem wskazanych w § 9.

§ 12

Zwrot płatności 

 1. Zwrot płatności następuje w przypadku:
 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,
 • odstąpienia od umowy zgodnie z § 8.
 1. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient wskazuje sposób zwrotu i numer rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku dokonywania zwrotu płatności za towar, którego zakup potwierdzony był fakturą VAT wystawiona zostanie faktura korekta.
 3. Klient dokonujący zakupu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej otrzyma zwrot płatności na wskazany przez niego rachunek bankowy po doręczeniu do Sklepu podpisanej faktury korekty.

§ 13

Usługi nieodpłatne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca umożliwia Klientom korzystanie z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, a mianowicie:
 • Formularz kontaktowy – daje Klientowi możliwość wysyłania za jego pośrednictwem zapytań do Sprzedawcy. Rezygnacja z tej nieodpłatnej usługi jest możliwa w każdym momencie i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.
 • Newsletter – nieodpłatna jednorazowa wiadomość za pośrednictwem, której Sprzedawca informuje Klientów o specjalnych promocjach, wysyła życzenia świąteczne, czy wiadomości z ostatniej chwili. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres e-mail wykorzystując formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie Sklepu. Rezygnacja jest możliwa w każdym momencie poprzez „rezygnację ze subskrypcji” za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej do Sprzedawcy lub poprzez wybrania opcji rezygnacji bezpośrednio w otrzymanej wiadomości (Newsletter).
 • Prowadzenie Konta Klienta – usługa ta dostępna jest po uprzedniej Rejestracji i opisana została w §2 pkt 6 niniejszego Regulaminu. W ramach swojego Konta klient może dokonywać na bieżąco modyfikacji swoich danych oraz śledzić historię swoich zamówień. Klient może żądać od Sprzedawcy usunięcia konta, a Sprzedawca zobowiązuje się dokonać tej czynności niezwłocznie, maksymalnie do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 • Zamieszczanie opinii – Sprzedawca umożliwia Klientowi posiadającemu Konto na zamieszczanie subiektywnych, indywidulanych wypowiedzi w szczególności dotyczących Towarów oferowanych przez Sklep, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do uprzedniej akceptacji takiej opinii po sprawdzeniu czy nie narusza ona prawa, w tym praw podmiotów trzecich. Opinie nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych oraz stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Klienta i jego dostępu do usług nieodpłatnych jeśli w sposób rażący nie stosuje się on do zapisów Regulaminu i przepisów prawa. Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta poprzez zawiadomienie go drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Odblokowanie Konta jest możliwe tylko w przypadku rozwiązanie kwestii stanowiących przyczynę jego blokady.

§ 14

Dane osobowe 

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie i wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy przez The First Kamila Komorowska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego 17/6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Sklep informuje, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi zrealizowanie zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

§ 15

Postanowienia końcowe 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest osobą fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który dokonuje czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21.11.2016 r.
 6. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: http://pertay.pl/regulamin/